Algemene voorwaarden

 

Wie is Anke Hendrix?

Anke Hendrix, handel drijvend onder de benaming ‘Anke Hendrix’, met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Stramproyerweg 70, met ondernemingsnummer BE0729.578.768.

Hierna genoemd: ‘Anke Hendrix’ verklaart het volgende:

Anke Hendrix verwerkt persoonsgegevens in uitvoering van de door de klant toevertrouwde opdracht, alsmede in geval van contactname via het contactformulier en/of het bezoek aan de website (www.ankehendrix.be). Dit als verwerkingsverantwoordelijke, dan wel als verwerker afhankelijk van de concrete omstandigheden.

Voor vragen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je me steeds contacteren via volgend mailadres: info@ankehendrix.be. Anke Hendrix verwerk enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden. Anke Hendrix verwerk verschillende soorten van persoonsgegevens afhankelijk van de diensten die jij afneemt bij mij en gebruAnke Hendrixt op deze website.

Aanbod

Het aanbod omvat:

  1. Workshops/webinars/masterclass/trajecten.
  2. verschillende samenstellingen van Bachbloesemremedies en/of E.E.N.© Energetica. Dit kunnen persoonlijke samenstellingen zijn of kant-en-klare mixen (zoals Rescue remedie of examenremedie).

De samenstellingen op maat worden bereid op basis van mineraal water, 2 druppels van elke geselecteerde Bachbloesemremedie en 1 druppel E.E.N.© Energetica.

Overeenkomst

Op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarde komt de overeenkomst tot stand. Online komt deze overeenkomst tot stand van zodra de consument de laatste stap in het besteldproces heeft voltooid.

Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

Indien er sprake is van een overeenkomst met fysiek/online contact met een vastgelegde startdatum geldt de volgende annuleringsregeling:

  • Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 20% van de het overeengekomen prijs dient betaald te worden.
  • Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 30% van de het overeengekomen prijs dient betaald te worden.
  • Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs dient betaald te worden.
  • Tussentijdse beëindiging: 100% van de overeengekomen prijs dient betaald te worden, er wordt geen bedrag terugbetaald.

Herroepingsrecht – Retourbeleid

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Deze bedenktijd gaat in op het moment dat de consument het product heeft ontvangen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
De consument zendt het product terug in ongeopende verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

De ondernemer (Anke Hendrix) zal na in ontvangstname van het teruggestuurde product de reeds betaalde bedragen terugbetalen binnen een termijn van 14 dagen.

Uitsluiting herroepingsrecht: verzegelde producten waarvan de verzegeling verbroken is na ontvang van het product worden uitgesloten van het herroepingsrecht.

Aansprakelijkheid

Het innemen van Bachbloesemremedies en/of E.E.N.© Energetica gebeuren steeds op eigen verantwoordelijkheid. De producent (Anke Hendrix) kan op geen enkele mogelijke manier aansprakelijk worden gesteld.

De werking van Bachbloesemremedies en/of E.E.N.© Energetica varieert van persoon tot persoon en is niet gebaseerd op wetenschappelijke resultaten. De consument is hiervan op de hoogte en kan het ervaren van geen resultaat niet weerleggen bij de producent (Anke Hendrix).

 

Betaling

Bij betalingen die niet elektronisch worden uitgevoerd, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na bestelling. Op elk bedrag dat niet betaald werd voor de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd, met een minimum van 75€.